top of page

  Brugse Metten Wandelclub vzw - Rozendal 80, 8000 Brugge

  

  Ondernemingsnummer: 0656.525.593

  RPR Gent, Afdeling Brugge

  STATUTEN

  - De algemene vergadering van 25/06/2020, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en       meerderheid, heeft besloten de statuten te wijzigen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen     

  en verenigingen (WVV). De volgende statuten worden aangenomen: 

  TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

  ARTIKEL 1

 

  De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam: Brugse Metten Wandelclub

 

  ARTIKEL 2

  De zetel van de vzw is gevestigd in het Vlaamse Gewest. 

  De zetel van de vereniging is gevestigd te Rozendal 80, 8000 Brugge

  Hij kan verplaatst worden door het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing geen wijziging van de taal van de statuten met zich

  meebrengt.   Het bestuursorgaan is tevens gemachtigd de zetelwijziging door te voeren in de statuten.

 

  ARTIKEL 3 

 

  De vereniging streeft een belangeloos doel na en keert, op straffe van nietigheid, rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel

  uit aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig ander persoon, behalve in dit laatste geval, voor het in de statuten bepaald belangeloos       doel. 

  De vereniging heeft als belangeloze doelstelling: het bijdragen tot de verbetering van de volksgezondheid

  De vereniging streeft het belangeloos doel na in het kader van één of meer welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp heeft.

  Deze activiteiten   kunnen zijn:  Wandelen, joggen en het uitoefenen van aanverwante recreatiesporten 

  De omschrijving van deze activiteiten is louter exemplatief en niet limitatief. 

  De vzw mag alle handelingen ondernemen ter voltooiing van het voorwerp en ter bevordering van het belangeloos doel voor zover

  de opbrengsten hiervan besteed worden aan het belangeloos doel en in overeenstemming met het voorwerp.

  De vzw exploiteert geen onderneming of houdt zich niet bezig met verrichtingen van winstgevende aard, in de zin van artikel 2, 5° WIB92.

 De vzw houdt zich bezig met verrichtingen die bestaan in een bedrijvigheid die slechts bijkomstig op nijverheids-, handels-

  of landbouwverrichtingen betrekking heeft, of die niet volgens nijverheids- of handelsmethoden uitgevoerd wordt, in de zin van

  artikel 182 WIB92. 

  ARTIKEL 4

  De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, doch kan te allen tijde ontbonden worden. 

 

TITEL II: LEDEN

 

  ARTIKEL 5                                                                                                                                                                                                     

  Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste twee bedragen. 

  De vereniging kan effectieve en niet-effectieve leden tellen. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de

  algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen wiens naam is vermeld in het

  ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk. 

  De oprichters zijn de eerste effectieve leden.

  Niet-effectieve leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Ze hebben geen stemrecht op de algemene           vergadering. De toetredingsvoorwaarden, de rechten en verplichtingen van de niet-effectieve leden kunnen worden bepaald door een

  intern reglement. 

  Met de term 'lid' in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.

  ARTIKEL 6

 

  Als nieuw lid kan aanvaard worden, ieder natuurlijk persoon die de doelstelling van de vereniging onderschrijft. Een kandidaat-lid richt

  zijn kandidatuurstelling, per gewone brief of e-mail, aan de voorzitter van het bestuursorgaan. De algemene vergadering zal beslissen

  over de aanvaarding tijdens de eerstvolgende vergadering

  ARTIKEL 7

 

  Het bestuursorgaan kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden, beschermleden, steunende

  of adviserende leden tot de vereniging toelaten. Deze worden beschouwd als niet-effectieve leden. Hun rechten en plichten kunnen

  worden  vermeld in een intern reglement.

  ARTIKEL 8

 

  De leden zijn tot een jaarlijkse bijdrage van maximum 20 euro verplicht. De jaarlijks te betalen bijdrage wordt vastgelegd door de

  algemene vergadering. Het tijdstip van betaling wordt vastgelegd door het bestuursorgaan. De leden kunnen door het bestuursorgaan

  worden aangemaand hun bijdrage binnen een bepaalde termijn te betalen. Het lid dat niet betaalt binnen dertig dagen na afloop

  van de bepaalde termijn, wordt geacht ontslagnemend te zijn.

  ARTIKEL 9

                                                                                                                             

  Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij gewoon of aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan ter

  kennis worden gebracht. 

  ARTIKEL 10

  Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook

  nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.

 

 

 

TITEL III: HET BESTUURSORGAAN

 

  ARTIKEL 11

 

  De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan van tenminste drie bestuurders die al dan niet lid zijn van de

  vereniging.  Indien en zolang de vzw minder dan drie leden heeft, mag het bestuursorgaan bestaan uit twee bestuurders. Ingeval

  van een tweehoofdig  bestuursorgaan, kan een lid van het bestuursorgaan geen doorslaggevende stem uitoefenen. 

  ARTIKEL 12

  Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur. 

  ARTIKEL 13 

  De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

  ARTIKEL 14 

  Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van

  het mandaat (in voorkomend geval), of door overlijden.

  ARTIKEL 15

  Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk (via mail, bij gewone of aangetekende brief) bekendmaken aan

  het bestuursorgaan. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum

  is gedaald. In dit geval moet het bestuursorgaan samenkomen om binnen een redelijke termijn een algemene vergadering bijeen te

  roepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien. 

  Op het ogenblik dat een vervangend bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering, gaat het vrijwillig ontslag van de

  betrokken bestuurder in. 

 ARTIKEL 16 

 

  Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Het bestuursorgaan is bevoegd om

  alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp/doel van de vereniging, behoudens die waarvoor      volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al

  dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. 

  Het bestuursorgaan oefent zijn bevoegdheden uit als college. Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de   meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van

  de aanwezige bestuurders. In afwijking hierop is bij staking van stemmen de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt       doorslaggevend. Deze bepaling verliest haar werking in geval van een tweehoofdig bestuursorgaan. Onthoudingen en ongeldige stemmen     worden buiten beschouwing gelaten.  

  ARTIKEL 17

  Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij   een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging,   moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt. 

  De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissingen of   verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband. Heeft de meerderheid van de bestuurders een belangenconflict, dan wordt de beslissing  

  of verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd, waarna het bestuursorgaan, na goedkeuring door de algemene vergadering, ze verder   mag uitvoeren.

  

  De regeling inzake belangenconflicten geldt niet wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke       verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke   verrichtingen.

  ARTIKEL 18

  In uitzonderlijke omstandigheden kunnen de besluiten van het bestuursorgaan bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden   genomen, met uitzondering van enig statutair uitgesloten besluit. De genomen besluiten worden genotuleerd in het verslag van de volgende   bijeenkomst. Hierbij worden ook de motieven opgenomen die de keuze voor de schriftelijke besluitvorming ondersteunen.

  ARTIKEL 19

  Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders.

  De vergaderingen van het bestuursorgaan worden voorgezeten door de voorzitter. Bij ontstentenis van een voorzitter, of indien de voorzitter   afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door een plaatsvervanger, aangeduid onder de bestuurders, of door de oudste van de aanwezige   bestuurders.

  Het bestuursorgaan vergadert minstens tweemaal per jaar.

  ARTIKEL 20

  Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom   verzoeken.

  ARTIKEL 21

  Het bestuursorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt. In voorkomend geval bevindt de laatste   goedgekeurde versie zich op het zeteladres van de vereniging. 

  ARTIKEL 22

  Het bestuursorgaan kan de vertegenwoordiging in en buiten rechte op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één of meer bestuurders.

  Het bestuursorgaan kan uit zijn bestuurders een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en elke functie die voor de goede werking van

  de vereniging noodzakelijk is, kiezen. 

  Hun benoeming gebeurt door het bestuursorgaan. 

  De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden 

 1. op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk (via mail, gewone of aangetekende brief) ontslag in te dienen bij het bestuursorgaan

 2. door afzetting door het bestuursorgaan. De beslissing hieromtrent door het bestuursorgaan moet ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

  ARTIKEL 23

  Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, is de vereniging in en buiten rechte   rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, waaronder de voorzitter. 

  

  ARTIKEL 24

  Bestuurders die conform artikel 23 namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of

  van enige machtiging.

  ARTIKEL 25

  Voor bijzondere handelingen kan het bestuursorgaan één of meer gemachtigden aanduiden, al dan niet onder de bestuurders, die

  desgevallend individueel of gezamenlijk optreden. De gemachtigde treedt op binnen de perken en de grenzen van het bijzonder mandaat,

  zoals bepaald door het bestuursorgaan.  

  TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

  ARTIKEL 26

 

  De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan.

  Bij ontstentenis van een voorzitter, of indien de voorzitter afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door een plaatsvervanger,

  aangeduid onder de leden, of door de oudste van de aanwezige leden. 

  Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts één

  ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt slechts over één stem op de algemene vergadering.    

  ARTIKEL 27

  Uitsluitend de algemene vergadering is bevoegd voor:

 • het wijzigen van de statuten, behoudens in de gevallen waarin het bestuursorgaan bevoegd is,       zoals bepaald in het WVV, 

 • de benoeming en de afzetting van de bestuurders

 • de bepaling van de bezoldiging van de bestuurders ingeval een bezoldiging wordt toegekend, 

 • de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging, - de kwijting aan de bestuurders en

 • de commissarissen alsook het instellen van de

                       verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen,

 • de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening, 

 • de vrijwillige ontbinding van de vereniging,

 • de uitsluiting van een lid van de vereniging,

 • de omzetting van de vzw in een ivzw, in een coöperatieve vennootschap erkend als sociale  onderneming of in een erkende

 • coöperatieve vennootschap sociale onderneming, - het doen of het aanvaarden van een inbreng om niet van een algemeenheid, -

 • alle gevallen waarin deze statuten of de wet het vereisen.

  ARTIKEL 28

  De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door het bestuursorgaan telkens als de wet of het voorwerp/doel van de vereniging

  zulks vereist. De beslissingsbevoegdheid is voorbehouden aan het bestuursorgaan.

  ARTIKEL 29

  Het bestuursorgaan is verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5e van de leden daartoe een verzoek richt aan  

  het bestuursorgaan en dit per gewone of aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval roept

  het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping. De algemene

  vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.

  ARTIKEL 30

  De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend of verzonden worden door een door het

  bestuursorgaan aan te duiden persoon. Alle leden, bestuurders en in voorkomend geval commissarissen moeten worden opgeroepen via

  mail of gewone of aangetekende brief tenminste vijftien dagen voor de vergadering.

 

  ARTIKEL 31

 

  De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door het bestuursorgaan.

  Elk onderwerp dat per gewone of aangetekende brief wordt voorgedragen door 1/20e van de leden, moet eveneens op de agenda

  worden vermeld. Dit onderwerp moet door het 1/20e van de leden tenminste vijf dagen voor de vergadering aan het

  bestuursorgaan overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.

 

  ARTIKEL 32

 

  Behoudens de in de wet en in de statuten dwingend vermelde aangelegenheden, worden de besluiten als volgt genomen: bij gewone

  meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden, ongeacht het aantal aanwezige

  en/of vertegenwoordigde leden. In afwijking hierop, beslist bij staking van stemmen de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik

  de vergadering voorzit. In het geval er slechts twee leden zijn, kan een lid geen doorslaggevende stem uitoefenen. Onthoudingen en

  ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten. 

  ARTIKEL 33

  Tot wijziging van de statuten kan enkel besloten worden door de algemene vergadering, behoudens in de gevallen waarin het

  bestuursorgaan bevoegd is, zoals bepaald in het WVV. Door de algemene vergadering kan slechts worden besloten indien die

  wijziging nauwkeurig is aangegeven in de oproeping en wanneer tenminste 2/3e van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit

  getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering

  een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op

  de eerste vergadering worden gehouden. 

  Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3e der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de

  tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel of het voorwerp van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5e

  van de stemmen worden besloten. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten.

 

  ARTIKEL 34

 

  Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het doel of het voorwerp

  van de vereniging vereist.

  ARTIKEL 35

  Bij uitsluiting van een lid worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van de statuten vereist.

  Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens aangegeven worden in de oproeping en moet het lid gehoord worden.

  ARTIKEL 36

  Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de leden die het wensen. De notulen kunnen op de zetel

  van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien.

 

 

 

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN

 

 

  ARTIKEL 37

 

  Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.  

 

  Het bestuursorgaan sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor.

  Beide worden ter goedkeuring aan de jaarlijkse algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen zes maanden na

  afsluitingsdatum van het boekjaar.

 

 

 

TITEL V: ONTBINDING EN VEREFFENING

 

  ARTIKEL 38

 

  Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding

  besluiten indien 2/3e van de leden op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en een meerderheid van 4/5e der

  aanwezige of vertegenwoordigde stemmen akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding

  van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden.

  Zijn geen 2/3e van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene vergadering

  worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een meerderheid van

  4/5e der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Onthoudingen en ongeldige

  stemmen worden buiten beschouwing gelaten. 

  In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars.

  De algemene vergadering bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden, binnen de grenzen van en mits naleving

  van de wettelijke bepalingen ter zake.

  Indien meerdere vereffenaars worden benoemd, is elke vereffenaar individueel bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig

  zijn voor de vereffening van de vzw. Zij kunnen elk individueel de vereniging naar derden toe vertegenwoordigen in het kader

  van hun vereffeningsopdracht.

  De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een belangeloze doelstelling. 

  ARTIKEL 39

  Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, is het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing. 

  Aldus opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering van 25/06/2020

 

 

     te  Brugge, 

      Aagje Merlevede                                                              Hilde De Herdt   

………………………………………..                             ………………………………….

       Voorzitter                                                                      Bestuurder            

 

 

 

 

 

  Brugse Metten Wandelclub vzw 

  Rozendal 80, 8000 Brugge

  Ondernemingsnummer: 0656.525.593

  RPR Gent, Afdeling Brugge

  AKTE BETREFFENDE DE BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN

  De vereniging neemt kennis van het ontslag van volgende bestuurders: 

  Vanslambrouck Dirk, ontslagnemend op 15/01/2019

    

  Van Roye Hans, ontslagnemend op 15/01/2019

  Vande Velde Marcel, ontslagnemend op 15/01/2019

  Boussemaere Joël,  ontslagnemend op 15/01/2019

 

  Cappelle Gerard, ontslagnemend op 15/01/2019

  De algemene vergadering van 14/02/2020 heeft tot bestuurders benoemd:

  Chielens Marc, Rode Beukendreef 6, 8210 Zedelgem

Het bestuursorgaan is aldus als volgt samengesteld :

  Aagje Merlevede, Beaupréstraat 50, 8310 Brugge 

  Hilde De Herdt, Rozendal 80, 8000 Brugge 

  Chielens Marc, Rode Beukendreef 6, 8210 Zedelgem

 

  Te Brugge, 

   Aagje Merlevede                                                              Hilde De Herdt

  ………………………………………..                              ………………………….

  Voorzitter                                                                            Bestuurder      

 

        

  Brugse Metten Wandelclub vzw 

  Rozendal 80, 8000 Brugge

  Ondernemingsnummer: 0656.525.593

  RPR Gent, Afdeling Brugge

  

  AKTE BETREFFENDE DE PERSONEN GEMACHTIGD OM  DE VERENIGING

  TE VERTEGENWOORDIGEN

  Het bestuursorgaan heeft onder zijn leden volgende functies verdeeld en in die functie benoemd:

  

  Voorzitter : Aagje Merlevede

  

 

  Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, is de vereniging in en buiten rechte         rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, waaronder de voorzitter. 

  Te Brugge, 

  Aagje Merlevede                                                                                              Hilde De Herdt

  Voorzitter                                                                                                              Bestuurder            

bottom of page